Search
  • הלית וייל

מזל

מזל שיש בי כוח לנצח את העיוות שבי מזל שאני עדיין מוצאת בעצמי עוצמות שמובילות אותי קדימה מזל שאני כבר לא נמשכת אל התהום תהום ילדותי הנוראה מזל

0 views
  • phone
  • Black Facebook Icon